Měření jeřábových drah

Na základě úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností Vám provedeme zaměření, fyzickou rektifikaci a vyhotovení konečného protokolu z kontroly jeřábové dráhy dle ČSN 73 5130.

Účelem měření je zjištění směrového a výškového průběhu obou kolejí jeřábové dráhy a jejich rozchodu. Směrový průběh kolejí je zjišťován pozorováním vodorovných úchylek středů kolejí od pozorovací přímky v místech nad podporami a styku kolejnic. Výškový průběh kolejí je zjišťován geometrickou nivelací hlav kolejnic v místech nad podporami a na styku kolejnic. Rozchod jeřábové dráhy je měřen komparovaným pásmem.

Na závěr vyhotovíme porovnání s mezními úchylkami stanovenými v ČSN EN 1090-2+A1, příloha D.2.2.

Výsledkem je konstatování zda jeřábová dráhy splňuje či nesplňuje kritéria stanovená výše uvedenými normami.
V případě zájmu náš tým odborníků navrhne a provede rektifikaci jeřábové dráhy, aby vyhovovala požadavkům normy a zvýšila se tím i životnost jeřábové dráhy.

PODOBNÉ REFERENCE