Výkon hlavních, mimořádných a běžných prohlídek mostů

Odborní pracovníci naší společnosti jsou dle ČSN 73 6221 a na základě oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací registrace číslo 191/2016 a číslo 195/2017 uděleného Ministerstvem dopravy jsou připraveni pro Vás provést:

Běžné prohlídky
Hlavní prohlídky
Mimořádné prohlídky
Kontrolní prohlídky

Prohlídky provedeme u trvalých i zatímních mostů a lávek, po nichž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo speciální dráhy (např. metro nebo lanová dráha), nebo na nichž je zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště). Dále provedeme prohlídky mostů sdružených a přiměřeně objektů s konstrukcí mostům podobnou, dále stavební části tunelů, migračních objektů, galerií, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů, mýtných bran a propustků na pozemních komunikacích a dále podjezdy a podchody pozemních komunikací, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drah a konstrukcí, jež zasahují do prostoru vyhrazeného těmto komunikacím např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány apod.

Vaše mosty Vám prohlédneme, zkontrolujeme s dostupnou dokumentací, vyhotovíme protokol z prohlídky s doporučeními a případným návrhem pro opravy, údržbu i s odhadem nákladů. V případě chybějící dokumentace provedeme pasportizaci objektu a vyhotovíme mostní list.

PODOBNÉ REFERENCE