Naše společnost svými odborníky pro Vás provede běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

V rámci podrobné kontrolní prohlídky objektů je zjišťován:

fyzický stav ocelových konstrukcí objektů s důrazem na průzkum stavu nosných prvků stěn, stropů a střech.
stav při kterém nedochází k nadměrným průhybům nosných prvků a posuvům vůči stávajícím základům.
chování konstrukcí s ohledem na způsob založení.
stav protikorozní ochrany.
stav svarových, šroubových či nýtovaných spojů
stav střech, světlíků, podlah, ramp
stav ostatních konstrukčních prvků nebo cizích zařízení, které mohou mít vliv na prohlížené konstrukce
stav archivní dokumentace
stav ocelových konstrukcí pochůzkou v terénu (in situ) s pomocí žebříků nebo mobilních plošin, popř. pomocí horolezecké techniky. Při obhlídce je provedena podrobná fotodokumentace a zákres vad do připravených podkladů
rozsah závad a jejich rozdělení do skupin: Poškození protikorozní ochrany,Koroze ocelových konstrukcí,Vady spojů – svary, šrouby, nýty,Deformace ocelových konstrukcí,Ostatní

 

Podrobně je sledováno:

Uspořádání technologie, soustředěná břemena, velikosti otvorů a drážek.
Situování nosných sloupů a průvlaků.
Rozsah a velikosti poruch, zhodnocení jejich vzniku.
Vlhkost zdivá, stav izolace proti zemní vlhkostí.
Mokré technologické procesy v okolí OK.
Na stupeň zkorodování oceli, stav obvodových plášťů, podlah a krytiny.
Stav nátěrového systému OK.
Stav nýtových, šroubových nebo svarových nosných spojů.
Provedení konstrukce s ohledem na vznik závad.
Provedení konstrukce s ohledem na bezpečnost pracovníků.
Opotřebování a poškození pochozích ploch.
Tvar dílců a trvalé deformace, stabilita OK.
Funkce dilatačních spár.

Prohlídky objektu jsou prováděny kolektivem pracovníků společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o. pod vedením autorizovaného inženýra Ing. Ronalda Loydla. Výsledky podrobné kontrolní prohlídky jsou zachyceny v protokolu.

Prohlídky OK jsou prováděny vizuálním pozorováním z podlahy objektů nebo z přenosných žebříků nebo mobilních plošin nebo pomocí horolezecké techniky. Tuhost a stabilita OK plošin, schodišť a zábradlí je kontrolována přímým odzkoušením funkčnosti komunikačních cest.

V závěru jsou uvedeny zjištěné závady a poruchy, které mají vliv na únosnost konstrukce nebo neodpovídají normovým požadavkům. Pak následuje návrh opatření pro zajištění dalšího bezpečného užívání této OK.

PODOBNÉ REFERENCE